Merhaba, Sorugonder.Com'a Hoşgeldiniz. Lütfen soru sormak için hemen ÜYE OLUNUZ veya GİRİŞ YAPINIZ

0 oy
9,3b görüntü
Genel Sağlık dizininde tarafından
Ötenazi Nedir? Ötenazi Şekilleri Nelerdir?
kapalı

     

7 Cevaplar

0 oy
tarafından
 
En İyi Cevap
Ötenazi hem hukuk hem de tıpı ilgilendirdiği için, her ikisi de kendi açılarından tanımlar yapmıştır.  Yapılan tıbbi tanımlarda, hastanın hastalık derecesi, ölüm neticesine ulaşmak için kullanılan yol önemli yer tutar. Bir tanıma göre ötenazi; hastaların tolere edilmeyen ızdıraplarını sonlandırmak amacıyla öldürücü bir ajanın medikal uygulanımıdır.  Hukukçuların yaptığı tanımlarda hastanın iradesi dikkate alınmaktadır. Örneğin; iyileşemez bir hastalığa yakalanmış bir kimsenin istemi üzerine, hayatına son verilmesidir.  Hem hukuk hem de Tıp açısından Ötenazi, hiçbir şekilde tedavisi mümkün olmayan, insanda acıma duygusu uyandıran bir hastalıkla yaşamak zorunda olan, hastanın talebiyle, icrai yada ihmali bir davranışla, tıbbi yoldan hastanın hayatına son verilmesidir.
0 oy
tarafından
ÖTENAZİYE İLİŞKİN AYRIMLAR:   1)Aktif Ötenazi – Pasif Ötenazi   Ötenaziyle ilgili yapılması gereken birinci ayırım; aktif ötenazi-pasif ötenazi ayırımdır.   Bu ayırım ötenazinin tıbbi bir araç veya ölüme yol açacak başka bir madde kullanılarak mı yoksa hastaya hiçbir müdahale de bulunmayarak mı ölümüne sebebiyet verildiğini gösterir. Doktrinde, sadece aktif ötenaziyi ötenazi olarak tanımlayıp, pasif ötenaziyi ’ortotanezi’ olarak isimlendiren görüşler mevcuttur.   Aktif ötenazi; hekimin icrai bir hareketle hastanın ölümünü sağlamasını belirtir.  Çoğu zaman hasta termal dönemde olmamasına rağmen, iyileşmeme inancı hem kendisinde hem de ötenaziyi gerçekleştiren doktorda baskındır. Doktor ölümün derhal gerçekleşmesini sağlamak amacı ile hastaya bu amaca uygun bir madde enjekte eder.   Pasif ötenazi; söz konusu müdahale yapılmayacaksa hastanın hayatını kaybedeceği biliniyor, buna rağmen gerekli davranış sergilenmemişse, söz konusu olur. Pasif ötenazi genellikle terminal dönemdeki hastalara uygulanılmaktadır. İnsan yaşamının devam edebilmesi için zorunlu bir kısım tedavinin durdurulması, geri çekilmesidir. Kişi aktif olarak öldürülmüyor fakat adeta ölüme terk ediliyor. Ayrıca beslenme ihtiyacı olan bir kişiye bilinçli olarak besin verilmezse bu durum da pasif ötenazi olarak kabul edilir.   Hem ülkemizde hem de yurt dışında yapılan çeşitli araştırmalar gösteriyor ki doktorlar aktif ötenaziye olumlu bakmazken pasif ötenaziye daha sıcak yaklaşmaktadırlar. Bu yaklaşımın iki nedeni vardır.   Birincisi, hastanın pasif ötenazide birden fazla hakkını –ölme hakkının yanı sıra beden bütünlüğünü koruma hakkını- öne sürüyor olmasıdır.   İkincisi ise ölümcül dozda yapılmasının, tedavinin kesilmesinden çok daha fazla intihara yakın görülmesidir.   Bir ötenazi olayında, Amerika Yüksek(Federal) Mahkemesi şu kararı vermiştir; 25 yaşında geçirdiği kaza sonucunda bitkisel hayata girerek, bu süre zarfında yapay olarak beslenen Nancy Cruzan’ın beslenme tüplerinin çekilmesi suretiyle yaşamına son verilmesi yolundaki, ailesinden gelen talebi kabul eden Missouri mahkemesinin kararını onaylamıştır.   Görüldüğü gibi A.B.D.’de yalnızca pasif ötenaziye onay verilirken Hollanda’da aktif ötenaziye de izin verilmektedir. Bayan S. Tedavisi mümkün olmayan hastalığından kurtulmak için uzun zamandır tanıdığı Dr .P.’den kendisine ötenazi uygulamasını istemiş, akli melekeleri yerinde olan bayan S. Hatta bu konuda bir vasiyet düzenleyerek Dr. P.’ye vermiştir. Bu ısrarlara daha fazla dayanamayan Dr. P. Oğlu. Onun karısı ve kendi asistanı huzurunda aynı talebi tekrar alınca, peş peşe yaptığı üç iğne sonunda bayan S. ölmüştür. Mahkemenin 10.05.1983 tarihli kararında bu fiilin Ceza Kanunun 293 ve 294. maddelerine şeklen aykırılık teşkil etmesine rağmen böyle bir eylemin hukuka aykırı sayılamayacağı kararını vermiştir.
0 oy
tarafından
2) İradi Ötenazi- İradi Olmayan Ötenazi   İradi (volenter) ötenazi; bilinci yerinde olan bir hastanın kendi arzusu üzerine ötenaziye olanak sağlanmasıdır. Başka bir tanıma göre, hastanın ayırt etme yeteneğine sahip ve bilinci açık iken, özgürce açıklanan isteği doğrultusunda yapılan ötenazi kastetmektedir.   Daha önce omurilik kanalındaki bir kanama nedeniyle hastaneye kaldırılan hasta bayan B, 2001 Şubat ayında tekrar aynı tanıyla hastaneye yatırılmış, bu kez bilinci de kapanmıştır. Üç ay sonra bilinci açılan bayan B, ötenazi istemiş, olay daha sonra mahkemeye intikal ettirilmiştir. Mahkeme yapılan titiz çalışmalar sonucunda hastanın akli melekelerinin yerinde olduğuna kanaat getirmiş ve sonuçta hastaya yapılan tıbbi yardımın kesilmesine karar vermiştir.   İradi olmayan (nonvolenter) ötenazi ise; ölümcül hastanın ölüm ile yaşam arasında seçim yapabilecek durumda olmadığı, iradesinin ne yönde olacağının saptanamadığı durumlarda uygulanan ötenaziye denmektedir.   Londra’daki bir olayda James Price adlı bir şahıs altı yaşındaki çocuğunu öldürmek suçundan yargılandığı mahkemede beraat etmiştir. Price, hemen hemen üç dört aylık bir bebeğinkine eşit zekâdaki oğlunu, nehre atarak boğmuş, olaydan hemen sonra karakola gidip teslim olmuştur. Yargıç, Price’in beraatını, ancak 1 yıl süreyle göz hapsinde bulundurulmasına karar vermiştir.   Çin’de uygulanan sıkı nüfuz planlaması siyaseti sonucunda, ebeveynler sakat doğmuş çocuklarını bakımevlerine bırakmaktadırlar ve bakımevlerinde bu çocuklar genellikle öldürülmektedirler[29].Bir tek örnek bile iradeye bağlı olmayan ötenazinin yarattığı trajediyi kavrayabilmek için yeterli olmaktadır. Hiç kimse başkasının yaşam hakkı üzerinde tassarufta bulunmaya yetkili değildir. Hem hukuki açıdan hem de etik açıdan bu durum kabul edilemez.   Hasta bilinci açıkken verdiği vekaletnamede, eğer sağlık durumu kötüleşir ve ölüm kaçınılmaz bir hal alırsa bu esnada bilinci kapanmışsa, kendisine ötenazi uygulanmasını ister ve bu vekalete dayanarak ötenazi uygulanırsa bizce bu durumda iradeye bağlı bir ötenaziden değil, irade dışı ötenaziden bahsetmek daha yerinde olur.Ötenazi için verilen vekaletnameleri diğer hukuki işlemlerde kullanılan vekaletnamelere yüklenildiği gibi hukuki geçerlilik yüklenemez.   Bu görüşü ileri sürmemizin iki nedeni vardır. Birincisi, yaşama hakkından feragat edilemeyeceği gibi yaşamla ilgili bu kadar önemli bir karar verme hakkı bir başkasına devredilemez. Çünkü yaşama hakkı kişiye sıkı sıkıya bağlı bir haktır. Medeni kanunumuza göre evlenme temsilci vasıtasıyla olamayacağı (MK 142) düşünülürse, yaşam hakkından vazgeçmenin temsilci sıfatıyla geçerli olduğunu savunmak mümkün değildir. İkinci olarak, temyiz kudretinin ortadan kalkmasıyla verilen temsil yetkisi sona erer[30]. Yapılan sözleşmenin esasları temyiz kudretinin ortadan kakması üzerine kurulduğu için daha sözleşme kurulurken yokluk müeyyidesiyle geçersizdir.
0 oy
tarafından
3)Dar Anlamda Ötenazi – Geniş Anlamda Ötenazi- En Geniş Anlamda Ötenazi   Dar anlamda ötenazi; Istıraplar içinde ölmekte olan birinin acılarını hayatının kısaltılmasıyla hafifletilir[31].Hastanın ölümü kesinleşmiş ve bu sonuca çok kısa bir süre kaldığı durumlarda ötenazi yapılıyorsa, dar anlamda ötenazi söz konusudur.   Geniş anlamda ötenazi; Kurtuluşu imkânsız ve şifasız bir hastalığa yakalanana ıstırabını dindirmek amacıyla ölüme yol açacak bir biçimde icrai bir hareketle yapılan yardımdır. Ölüm sonucunun meydana gelmesi hemen vuku bulmayacak, belli bir sürenin geçmesi gerekiyorsa geniş anlamda ötenazi söz konusudur   En geniş anlamda ötenazi; Ölüm tehlikesinin olmadığı, ötenaziye maruz kalan kişinin yaşaması toplum için zarar doğurur düşüncesi sonucunda hareket edilerek meydana getirilen ötenazidir. Akıl hastaları ve ciddi sağlık problemleri olan çocuklara uygulanılır[33].
0 oy
tarafından
4) Yargısal Ötenazi – Medikal Ötenazi – Yasal Ötenazi   Ötenazinin uygulanıla bilmesi için o ülke hukuku açısında bir mahkeme kararına ihtiyaç varsa yargısal ötenazi söz konu olur. İntihara yardımın yasal olarak yasaklanmadığı istisnai ülkelerde ise sadece hekim kararı ile ötenazinin uygulanması medikal ötenaziyi doğurur. Hollanda ve Belçika’da ötenazi yasa ile hukuka uygun sayıldığı için bu ülkelerde yasaya uygun olarak yapılan ötenazi uygulamaları yasal ötenazi olarak isimlendirmek yerinde olacaktır.
0 oy
tarafından
5) Dolaysıyla Ötenazi   Ölüm gerçekleşinceye kadar ümitsiz hastayı geçici tedbirlerle, ıstırabını azaltmak için işleme tabii tutarak yaşamını kısaltmaktır. Ancak hekim bu hususu hastaya bildirmelidir. Bu halde hastanın rızasının hekimin eylemine meşruiyet getireceği öne sürülmektedir.
0 oy
tarafından
Ötanazi (Yunanca: ευθανασία - ευ, eu, "iyi,güzel"; θάνατος, thanatos, "ölüm"), bir kişinin veya bir hayvanın yaşamını, yaşamlarının dayanılamayacak durumda olarak algılanması sebebiyle, acısız veya çok az acıtan bir ölümcül enjeksiyon yaparak, yüksek dozda ilaç vererek veya kişiyi yaşam destek ünitesinden ayırarak sonlandırmak. Ötanazi uygulaması bu üçü dışında farklı formlarda da olabilir; örneğin pasif ötanaziye kişinin tedavi edilebilecek ama ölümcül bir bulaşıcı hastalığının tedavi edilmeyerek kişinin, pasif olarak, ölümüne yol açılması dahildir. Ötanazinin farklı tipleri farklı yasal uygulamalara tabiidir. Pasif ötanazi genelde birçok ülkede, farklı koşullar altında yasalken, aktif ötanazi çoğu ülkede yasaktır.

Sorugonder.Com size bilginizi paylaşırken kol saati kazanma fırsatı veriyor. Aşağıda gördüğünüz kol saatleri sizi bekliyor. Nasıl mı? Tıklayın öğrenin..!

15,5b soru

3,5b cevap

105 yorum

19,7b üye

...